Kasutusõigus

Femme.ee on kasutajale vabalt kättesaadav, kuid osa sisust eeldab kasutajaks registreerumist. Väljaande kasutamiseks pead Sa nõustuma järgmiste kasutajatingimustega.

Kasutaja
– kohustub järgima häid kombeid ning kehtivaid seadusi;
– registreerib teenuste kasutamiseks end registreerimisvormi vahendusel;
– esitab kasutajaks registreerumisel tõeseid andmeid, millised on ette nähtud registreerimisankeedis;
– võib igal ajal lõpetada teenuse kasutamise, teatades vastavasisulisest soovist e-posti aadressile femme [at] femme.ee;
– tagab, et portaali kaudu saadetav mistahes teade ei ole tahtlikult eksitav ja/või ebatäpne;
– hoiab salasõna selliselt, et oleks välistatud selle sattumine kolmandate isikute kätte;
– kasutajaks registreerumine on tähtajatu.

Femme.ee
– on täielik õigus tingimusteta ja viivitamatult lõpetada ilmselgelt valeandmetega kasutajakonto kasutamine;
– ei vastuta kolmandate isikute poolt lisatud informatsiooni või muu sisu eest. Võrguajakirja omanikul on õigus valikuliselt kustuda kasutajate poolt sisestatud materjale, mis meie subjektiivse arvamuse kohaselt lähevad vastuollu hea tavaga;
– esitatud andmed on avaldatud teadmisega, et need on õiged avaldamise hetkel. Toimetus teeb kõik endast oleneva, et tagada avaldatud info pidev aktualiseerimine, kuid ei vastuta informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest;
– toimetus ei vastuta erinevates teemasektorites avaldatud Kasutajate kommentaaride, Kasutajate poolt lisatud informatsiooni või sellest tulenevate tagajärgede eest;
– Juhul, kui võrguajakirja funktsioneerimisel esineb häireid, ei kanna Femme.ee meeskond vastutust võimalike kahjude või kadude osas, mis võiksid kasutajat/külastajat tabada;
– on õigus kasutamistingimusi ühepoolselt muuta ja täiendada;
– teatab Kasutajale muudatustest ja täiendustest vastavate teadete kaudu ning igal ajal on võimalik lugeda kasutajatingimusi sellekohase lingi alt;
– Võrguajakirjal oleva materjali sh artiklite ja fotode kopeerimine on keelatud, va juhul kui selleks on loa andnud Femme.ee.

Isikuandmete kasutamine ja kaitse
– Kasutajatingimustega tutvumisel ning Kasutajaks registreerumisel annab Kasutaja oma nõusoleku ankeedis esitatud isiku- ja kontaktandmete kasutamiseks portaali piires ja Kasutajale informatsiooni edastamiseks.
– Uudiskirja ja personaalse pakkumise valides, annab Kasutaja nõusoleku reklaami ja personaalsete pakkumiste vahendamiseks.
– Femme.ee ei müü/vahenda/edasta kasutajate isiku- ja kontaktandmeid kolmandatele isikutele. Isikuandmeid puudutavat informatsiooni avaldab Femme Media OÜ kolmandatele isikutele ainult Kasutaja nõusolekul või juhtudel, milleks kohustavad Eesti Vabariigi õigusaktid.